Miksi online-video?

Miksi video on yrityksille ja organisaatioille tehokas keino viestiä verkossa? Miksi videoita katsotaan nykyisin yhä enemmän?

Ciscon raportin (helmikuu 2015) mukaan videoiden osuus mobiilin dataliikenteen määrästä oli 55% vuoden 2014 loppuun mennessä. Ennusteen mukaan videot tulevat käsittämään 72% koko maailman mobiilidatan kokonaismäärästä vuoteen 2019 mennessä. ZenithOptimedian ennusteen (kesäkuu 2015) mukaan mainostajat ovat siirtymässä kalliista TV-mainonnasta edullisempaan online-videoiden tuotantoon, joiden osuus globaaleista mainoskuluista nousee vuoden 2014 2,1 %:sta vuoden 2017 4,0%:iin.

Internet on kaikkien ulottuvilla

Yksi näkökulma muutokseen on tekniikan nopea kehitys. Uudet teknologiat ovat mahdollistaneet sen, että videoita on nykyisin mahdollista katsoa hyvälaatuisina erilaisista päätelaitteista. Mobiililaitteet kasvattavat jatkuvasti suosiotaan perinteisten tietokoneiden kustannuksella. Internet on yhä kasvavassa määrin kaikkien ulottuvilla kaiken aikaa.

Video on yksi mahdollinen tapa viestiä Internetissä muiden viestintätapojen ohella. Videolla on kuitenkin omia erityispiirteitä ja vahvuuksia, jotka erottavat sen esimerkiksi pelkän tekstin tai kuvien avulla tapahtuvasta viestimisestä. Jo liike sinänsä päätelaitteen näyttöruudulla kiinnittää katsojien huomion paremmin kuin staattinen kuva.

Videokuvaus_Pegasus_Media

Uskottavaa viestintää

Videon avulla voidaan tuoda yrityksen tai organisaation toiminta lähemmäs asiakasta. Kun videossa esiintyy yrityksen henkilökunnan edustajia omilla kasvoillaan, luo se edellytykset luotettavan mielikuvan syntymiselle yrityksen toiminnasta. Ihmislähtöinen lähestymistapa on usein vetoavampi kuin persoonaton yrityksen ja sen tuotteiden esittely. Tämä toimii hyvin myös yrityksen sisäisessä viestinnässä.

Videot ovat havainnollisia. Tuotteen ja sen käyttötavan sekä toiminnallisuuksien esitteleminen videossa helpottaa argumentaatiota tuotteen hyödyistä. Asiakkaiden videoidut autenttiset lausunnot omista käyttökokemuksistaan tuovat selkeän lisän tuote-esittelyihin. Tuotteesta tai palvelusta tulee asiakkaan silmissä kiinnostavampi ja uskottavampi. Videon avulla voidaan myös kouluttaa tuotteen käyttöön tai uuden toimintatavan käyttöönottoon.

Video mahdollistaa animaatioiden käytön tietyn toiminnon kuvaamisessa. Animaation avulla monimutkainen prosessi voidaan yksinkertaistaa ja havainnollistaa  sarjaksi kuvia, joita selostusteksti sitoo yhtenäiseksi tarinaksi.

Tunnetason vaikuttamista

Hyvin käsikirjoitettu video herättää kiinnostuksen. Se saa katsojan odottamaan seuraavaa käännettä ja ratkaisua esiteltyyn ongelmaan. Tarinan kerronta on tehokas keino kertoa yrityksestä tai organisaatiosta ja liikkuva kuva on erittäin hyvä media tarinankerrontaan.

Video vetoaa tunteisiin. Se toimii useamman aistin välityksellä. Videon elementtejä ovat kuva, teksti ja ääni. Äänen rooli merkittävämpi kuin voisi luulla. Se voi olla informatiivista puhetta, realismia lisäävää äänimaailmaa tai tunnelmaa kohottavaa musiikkia.

Videon taustalla kuuluva musiikki vaikuttaa suoraan katsojan tunteisiin: sama kohtaus iloisella ja kevyellä musiikkitaustalla tai jännitystä ja painostavaa tunnelmaa luovalla musiikilla antaa kuvalle kaksi täysin erilaista merkitystä.

Videot ovat hauskoja ja ne saavat yleisön nauramaan. Ne voivat myös saada katsojat tuntemaan empatiaa, rakkautta tai vihaa. Liikkuva kuva on nimenomaan tunnetasolla toimiva viestintäväline. Tunnereaktio antaa hyvät edellytykset muistijäljen syntymiselle, jolloin viestitettävä asia jää mieleen.

Video osana viestintästrategiaa

Viestintä, sisällöt ja etenkin videosisällöt ovat siirtymässä entistä suuremmassa määrin verkkoon. Tämän seurauksena Internetin videosisältöjen määrä on jo nyt uskomattoman laaja. Viestinnän onnistumisen kannalta keskeiseksi tekijäksi nouseekin silloin sisällön löydettävyys ja toisaalta sen laatu. Laadukkaat videot ja toisaalta videoiden linkitykset esim. sosiaalisen median palveluihin tuovat hyvät edellytykset onnistuneelle viestinnälle. Videoiden käytöstä viestinnästä tulee osa yrityksen sosiaalisen median ja laajemmin digitaalisten median käytön strategiaa.

YouTube on maailman toiseksi suosituin hakukone Internetissä. Olisiko syytä pohtia oman organisaation viestintästrategian ajantasaisuutta?

Lisää asiaa videotuotannoista löytyy osoitteesta:www.pegasusmedia.fi

Mainokset

Miten suunnitellaan tehokas online-video?

Paljon on puhuttu videoiden käytön kasvusta osana yritysten ja organisaatioiden ulkoista ja sisäistä viestintää. Videoiden avulla voidaankin parhaimmassa tapauksessa viestiä tehokkaasti ja elämyksellisesti laajoille kohderyhmille verkon jakelukanavia hyödyntäen. Lisäksi ne toimivat hyvin esim. messukäytössä ja presentaatiomateriaalina kannettavissa tietokoneissa ja tableteissa. Sosiaalinen media laajentaa mahdollisuuksia löytää erilaisia yleisöjä videolle.

Paljon tarjontaa, miten erottaudutaan?

Miten sitten toteutetaan hyvä video? Riittääkö se, että otetaan kännykkä esiin ja kuvataan puhuvaa päätä tai yrityksen tuotetta eri kuvakulmista? Tarjontaa videoista on nykyisin niin paljon, että valitettavasti se ei riitä. Verkon käyttäjät ovat kriittisiä ja videon katselu keskeytetään hyvin herkästi. Jo muutamat ensimmäiset sekunnit voivat ratkaista katsojan käyttäytymisen. Pidemmän videon osalta katsojan mielenkiinto on pystyttävä säilyttämään loppuun saakka. Miten katsoja saadaan seuraamaan videota?

Ensin määritellään viesti, kohderyhmä ja tavoiteltu vaikutus. Sitten on aika aloittaa tarkempi suunnittelu. Jos etsitään vaikuttavuutta ja suurempia yleisöjä, ainoa keino erottua on miettiä sisältöä ja toteutustapaa tarkemmin. Myös tietyt tekniset laatukriteerit tuotannossa ovat uskottavuuden kannalta tärkeitä. (Ellei sitten teknisesti huono laatu ole tietoinen ilmaisukeino tavoitteen saavuttamiseksi.)

Tarinoita ja mielikuvia

Rakenteellisia ratkaisuja on paljon ja ne ovat riippuvaisia tuotannon lähtökohdista. Klassinen draaman kaari on tehokas keino luoda jännitettä videoon. Kun meillä on tarina, jossa on selkeä alku ja kohderyhmää kiinnostava lähtökohta, kehittelyvaihe ja lopussa ratkaisu ongelmaan, on peruskehikko jäntevälle käsikirjoitukselle olemassa. Me voimme myös lähteä liikkeelle kiinnostavasta väitteestä, jonka sitten todistamme oikeaksi tai vääräksi. Tai voimme rakentaa videon viettelevien mielikuvien varaan. Olennaista on, että katsoja on koko videon ajan varpaillaan ja odottaa, mitä seuraavaksi tapahtuu. Katsoja pitää koukuttaa videon maailmaan vaikka se olisikin vain muutaman minuutin pituinen.

Liikkuvan kuvan kielioppi tarjoaa malleja

Toinen asia on, että meillä käytössä audiovisuaalinen väline, jossa kuvan ja äänen avulla annetaan vihjeitä, joista katsoja aktiivisesti rakentaa tarinaa ja mielikuvaa. Liikkuvalla kuvalla on oma kielioppinsa. Vaikutus syntyy peräkkäisten kuvien ja äänien yhteisvaikutuksena. On tyypillisiä tehokkaaksi todettuja tapoja kertoa asioista, joita kannattaa hyödyntää soveltaen. Toisaalta tyypillisten kaavojen rikkominen on hyvä keino saada katsojan huomio. Lajityyppien tavanomaisuuksilla tehtävä tietoinen leikittely tuo katsojalle mielihyvää sen antaessa mahdollisuuden itse oivaltaa asioita.

Vaikka video olisi pienimuotoinen ja yksinkertaisesta kuvamateriaalista koostuva, on toimivan toteutuksen edellytyksenä hyvä suunnitelma/käsikirjoitus. Siihen käytetty aika tulee moninkertaisena takaisin, kun katsotaan videon tuomaa kokonaishyötyä.

Lisää asiaa videotuotannoista löytyy osoitteesta:www.pegasusmedia.fi

3 asiaa jotka pitää selvittää, kun tilausvideotuotanto käynnistetään

Miten käynnistetään yritykselle tai muulle organisaatiolle tehtävä videotuotanto? Mitkä asiat pitäisi ratkaista, kun aloitetaan videon suunnittelu? Pitäisikö ensin miettiä haastatteluja? Kuvataanko HD-laatuisena vai peräti 4K-resoluutiolla. Tehdäänkö 2 minuutin vai puolen tunnin kokonaisuus? Tehdäänkö ulko- vai sisäkuvauksia? Käytetäänkö musiikkia ja minkälaista? Voisiko valokuvia hyödyntää osana videota? Käytetäänkö tekstiotsikkoja vai selostusääntä? Pitäisikö esitellä tuotteita tai palveluja vai keskittyä toimintafilosofian kuvaamiseen? Onko YouTube oikea levityskanava?

Kun videoprojekti aloitetaan, tarvitaan vastaukset kolmeen kysymykseen:
•    Mitä halutaan viestiä?
•    Kenelle viesti on suunnattu?
•    Mihin tulokseen toivotaan viestinnän johtavan?

Kun näkemys näistä asioista on selkeytynyt, voidaan ensin mainittuihin kysymyksiin etsiä perustellut vastaukset. Kyse on oikeanlaisten audiovisuaalisten keinojen valinnasta, jotta oikea viesti saadaan välitettyä oikealle kohderyhmälle siten, että edellytykset on luotu sille, että kohderyhmän toiminnassa, tiedon tasossa tai asenteissa voi tapahtua tavoiteltu muutos.

Periaatteessa yksinkertaista, käytännössä vaatii ajatustyötä sekä tilaajalta että tuotantoyhtiöltä. Ja tietysti asetettu aikataulu ja budjetti luovat omat rajansa, joiden sisällä on sitten pystyttävä toimimaan.

Lisää asiaa videotuotannoista löytyy osoitteesta:www.pegasusmedia.fi